نحوه استفاده از اسپری در کودکان زیر 5 سال

نحوه ی درست استفاده از اسپری ها در افراد زیر 5 سال:

1.   ابتدا  اسپری را خوب تکان دهید.
2.   درب اسپری را بردارید.
3.   اسپری را به انتهای دستگاه "کمک کننده ی استفاده از اسپری" وصل کنید.طوریکه سر اسپری پایین باشد.
4.   ماسک دستگاه را روی صورت و دهان کودک بگذارید تا کامل آنها را بپوشاند.
5.   اسپری را فشار دهید تا دارو آزاد شود.
6.   برای مدت 30 ثانیه اجازه بدهید کودک داخل دستگاه نفس بکشد تا دارو فرصت ته نشین شدن در بافت ریه را پیدا کند.
7.   اگر کودک همکاری می کند از وی بخواهید هر بار که نفس میکشد تا می تواند نفس را نگه دارد و سپس بازدم انجام دهد.
8.   در انتها اسپری را از انتهای "دستگاه کمک کننده ی استفاده از اسپری" جدا کنید.
9.   در صورت نیاز به استفاده بیش از یک پاف، پس از 30 -60 ثانیه پاف بعدی را استفاده کنید (دقیقا مانند مراحل بالا).
10.   در آخر کار درب اسپری را بر رویش قرار دهید.
11.   در پایان دهان کودک خود را بشویید و یا اگر سن وی در  حدی نیست که بتواند دهانش را بشوید کمی مایعات یا شیر به وی بدهید تا بنوشد (در شیرخواران حتما فقط از شیر استفاده کنید)

نحوه استفاده از اسپری در کودکان زیر 5 سال