نحوه استفاده از اسپری در افراد بالای 5 سال

نحوه ی درست استفاده از اسپری ها در افراد بالای 5 سال:

1.   ابتدا  اسپری را خوب تکان دهید.
2.   درب اسپری را بردارید.
3.   اسپری را به انتهای دستگاه "کمک کننده ی استفاده از اسپری" وصل کنید طوریکه سر اسپری پایین باشد.
طرف دیگر دستگاه را داخل دهان بگذارید و کامل لبها را دور آن ببندید.
4.   نفس خود را به آرامی و تا انتها خارج کنید (بازدم کامل انجام دهید).
5.   وقتی می خواهید نفس کشیدن را شروع کنید اسپری را فشار دهید تا دارو آزاد شود.
6.   همزمان شروع به تنفس کنید.
7.   به آهستگی یک نفس عمیق بکشید تا ریه شما کامل پر شود.
8.   سعی کنید برای 8 تا 10 ثانیه نفس را حبس کنید تا دارو فرصت ته نشین شدن در بافت ریه شما را پیدا کند.
داخل دستگاه بازدم را انجام دهید.
9.   یکبار دیگر یک نفس عمیق بکشید و برای 8-10 ثانیه نفس را حبس کنید.
10.  در انتها اسپری را از انتهای دستگاه "کمک کننده ی استفاده از اسپری" جدا کنید.
11.  در صورت نیاز به استفاده بیش از یک پاف، پس از 30 -60 ثانیه پاف بعدی را استفاده کنید (دقیقا مانند مراحل بالا).
12.  در آخر کار درب اسپری را بر رویش قرار دهید.
13.  در پایان دهان خود را بشویید.

نحوه استفاده از اسپری در افراد بالای 5 سال